Pravidla dobročinné aukce

Vítám Vás na dobročinné aukci organizované mou fyzickou osobou (Kateřina Márová) konané výhradně pro podporu dvou neziskových organizací - spolek Bajan, z.s. a Women for Women, o.p.s. (projekt Bydlení pro děti). Tímto Vám předkládám pravidla aukce, která jsou závazná pro všechny její účastníky

  1. Konání aukce: Aukce probíhá online od momentu zveřejnění na webových stránkách www.katerinamarova.cz do 31. března 2024 do 23:00 hodin

  2. Expozice předmětů: Předměty aukce, čtyři obrazy zveřejněné na webových stránkách www.katerinamarova.cz, budou v uvedeném období k dispozici k prohlédnutí v Kavárně v Exilu, Československého exilu 2175/34, 14300 Praha 12 - Modřany.

  3. Podmínky účasti: Aukce se může zúčastnit každý, kdo je starší 18 let. Účastníkem se zájemce stává vyplněním a odesláním online formuláře pod příslušným draženým předmětem na webových stránkách www.katerinamarova.cz, kde uvede řádně a pravdivě své jméno, příjmení, e-mailovou adresu a nabízenou částku. Telefonní číslo je nepovinné.

  4. Minimální výše příhozu100 Kč. Nižší nabídky (příhozy) nebudou akceptovány.

  5. Průběh aukce: Nabídky jsou posuzovány každý den a nejvyšší nabídka je přijata jako platná. Všichni zájemci, kteří učinili nabídku, budou informováni e-mailem o tom, zda je jejich nabídka aktuálně nejvyšší či nikoli. V případě shodných nabídek má přednost ta nabídka, která byla odeslána dříve. Podáním nabídky (příhozu) účastník aukce potvrzuje, že se s předmětem aukce řádně seznámil.

  6. Závaznost nabídek: Všechny nabídky jsou závazné.

  7. Ukončení aukce: Předmět aukce bude vydražen tím zájemcem, který nabídne do 31. března 2024 do 23:00 hodin nejvyšší nabídku. Nabídky přijaté po tomto termínu nebudou akceptovány. Nabídky přijaté v posledních 30 minutách aukce budou nabídnuty původnímu zájemci s nejvyšší  nabídkou k protinabídce a následně naopak do té doby, dokud jeden z těchto zájemců neodstoupí od dalších nabídek. Toto je považováno za opodstatněné posunutí termínu konce aukce. Vydražitel bude o úspěšném vydražení informován e-mailem nebo telefonicky. Pokud vydražitel na informaci o úspěchu v aukci nereaguje do 3 dnů, předmět aukce přechází zájemci s druhou nejvyšší nabídkou.

  8. Úhrada: Vydražitel je povinen uhradit peněžitý dar, který odpovídá výši jeho nabídky, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vyrozumění. Úhrada se provádí bankovním převodem na transparentní účet neziskové organizace. V případě organizace Women for Women - Bydlení pro děti jde o bankovní účet č. 777777484/0300 (ČSOB) a v případě spolku Bajan o bankovní účet č. 2401182457/2010 (Fio). Vydražiteli bude neziskovou organizací v případě jeho zájmu vystavena darovací smlouva či potvrzení o daru pro daňové účely.

  9. Předání předmětů: Vydražené předměty budou předány vydražitelům bezodkladně po uhrazení daru na základě domluvy s organizátorem buď osobně v Kavárně v Exilu nebo jim budou zaslány poštou, pokud se organizátor a vydražitelé nedomluví jinak.