Pravidla dobročinné prodejní výstavy obrazů

Vítám Vás na dobročinné prodejní výstavě svých obrazů organizované mou fyzickou osobou (Kateřina Márová) a konané výhradně ve prospěch neziskové organizace - spolek Bajan, z.s. Tímto Vám předkládám pravidla prodejní výstavy, která jsou závazná pro všechny její účastníky

  1. Konání výstavy: Výstava probíhá od momentu zveřejnění informace na webových stránkách www.katerinamarova.cz do 30. 9. 2024. Případné prodloužení výstavy je možné. Aktualizovaný termín ukončení by pak byl zveřejněný na stránkách www.katerinamarova.cz.

  2. Expozice předmětů: Předměty výstavy, šest obrazů zveřejněných na webových stránkách www.katerinamarova.cz, budou v uvedeném období  vystavené v prostorách Letiště Václava Havla, a. s., v budově APC, Jana Kašpara 1069/1, 161 00 Praha 6-Ruzyně.

  3. Podmínky účasti: Prodejní výstavy se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům či právnická osoba zastoupená osobou oprávněnou jednat jejím jménem. Účastníkem se zájemce stává vyplněním a odesláním on-line formuláře pod příslušným vystaveným obrazem na webových stránkách www.katerinamarova.cz, kde účastník uvede řádně a pravdivě své jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

  4. Rezervace obrazu: Odesláním uvedeného on-line formuláře a potvrzením svého zájmu o daný obraz si účastník obraz u organizátora rezervuje se závazkem uhradit uvedenou částku formou daru neziskové organizaci neprodleně (nejpozději do 5 dnů) po ukončení výstavy a po výzvě ze strany organizátora výstavy. Zájemce bude o přijetí nabídky a závazné rezervaci obrazu informován e-mailem nebo telefonicky organizátorem.

  5. Závaznost nabídek: Všechny nabídky učiněné přes on-line formulář jsou závazné.

  6. Úhrada: Kupující je povinen uhradit peněžitý dar, který odpovídá výši ceny obrazu, nejpozději do 5 dnů od výzvy ze strany organizátora. Úhradu kupující provede bankovním převodem na transparentní účet neziskové organizace spolku Bajan, z.s. - č.ú. 2401182457/2010 (Fio). Kupujícímu bude neziskovou organizací v případě jeho zájmu vystaveno potvrzení o daru pro daňové účely nebo s ním bude uzavřena darovací smlouva.

  7. Předání předmětů: Obrazy budou předány kupujícím bezodkladně po uhrazení daru na základě domluvy s organizátorem buď osobně nebo jim budou zaslány, pokud se organizátor a kupující nedomluví jinak.